1.2.2 Kompozicijos suma

Kompozicijos sumos skaičiavimas dažnai taikomas moedeliavimo uždaviniusoe, kuomet žinoma sistemos impulsinė reakcija, įėjimo signalas ir tenka nustatyti išėjimo signalą. Taip pat kompozcijos suma - vienas iš galimų skaitmeninio filtro realiziavimo metodų.

Kompozicinės sumos apskaičiavimas susideda iš keturių etapų:

1. Užlenkimas. Užlenkiame h(k) apie k=0, kad gautume h(-k).

2. Postūmis. Pastumiame h(-k)  taškų į dešinę, kad gautume .

3. Daugyba. Padauginkime x(k) iš , kad gautume sandaugos seką

        .                                                                    (3)

4. Sumavimas. Susumuojame visas sandaugos sekos  reikšmes , kad gautume išėjimo reikšmę momentu n=n0.

Šios procedūros rezultatas yra sistemos reakcija vieninteliu laiko momentu n=n0. Kad gautume sistemos reakciją visais laiko momentais, reikia pakartoti etapus 2-4 visiems galimiems laiko momentams .

Vaizdesnis yra grafinis kompozicijos sumos skaičiavimo metodas. Jis taip pat atliekamas kartojant aukščiau pateiktus 4 skaičiavimų žingsnius, tik prie kiekvieno žingsnio dar pateikiamas grafinis skaičių sekos vaizdas. Grafinis kompozicijos skaičiavimo pavyzdys pagal (1.2.3) išraišką pateiktas 1.2.5 pav.

 

 

1.2.5 pav. Grafinis kompozicinės sumos skaičiavimas

Iš pateikto pavyzdžio galima pastebėti išėjimo ir įėjimo sekų atskaitų priklausomybę. Jei įėjimo seka turi N1 atskaitų, o impulsinė charakteristika – N2, tuomet išėjimo seka įgyja

                                                          (1.2.6)

atskaitų.

   

Facebook komentarai