Anekdotas

Ðeðiametis Petriukas niekaip negali suprasti, kà murma jo vieneriø metø broliukas. Nepatenkintas jis sako mamai:

- Mama, ar tu ásitikinusi, kad jis lietuvis?

   

Facebook komentarai