Anekdotas

- Petriuk, kai tik raðome kontroliná, tu neateini á mokyklà, nes tavo moèiutë serga.

- Taip mokytojau, mes irgi pradëjome átarti, kad moèiutë simuliuoja!

   

Facebook komentarai