Anekdotas

- Petriuk, nusiprausk kaklà, pas mus ateis teta Aldona.

- O jeigu neateis, tai kà, að ir vaikðèiosiu su ðvariu kaklu kaip koks asilas?

   

Facebook komentarai