Anekdotas

- Kelkis, kelkis, - Petriukas baksnoja ðuná.

- Ko èia triukðmauji? - niurna pabudusi sesë. - Ko prisikabinai prie ðuns?

- Man atrodo, kad á mûsø namus ásilauþë vagis.

   

Facebook komentarai