Anekdotas

Petriukas sako tëèiui:

- Tëti, man turbût reikia nueiti pas okulistà...

- O kam tau?

- Na, tiesiog jau nuo praeito mënesio nemaèiau kiðenpinigiø.

   

Facebook komentarai