Anekdotas

Petriukas, programuotojo sûnus, eina á pirmà klasæ. Mokytoja vaikams aiðkina:

- Vaikai, pamokose reikia bûti tyliems, jei norësite paklausti, pirma pakelkite rankà.

Petriukas iðkart pakelia rankà. Mokytoja klausia:

- Petriuk, ko norëjai paklausti?

- Nieko. Tiesiog testuoju sistemà.

   

Facebook komentarai