Anekdotas

Petriukas sako tëvui:

- Tëveli...

- Taip, sûnau!

- Gal gali duoti kiðenpinigiø? Noriu ledø...

- Na, uþ tai, kad tu toks geras, duosiu tau naujà þvilganèià 1 lito monetà!

- Bet... Bet man bûtø uþtekæ ir seno suglamþyto 10 litø banknoto!!

   

Facebook komentarai