Anekdotas

Þinai, bûti sàþinigu apsimoka,- sako Petriukas Jonukui.

- Kaip tai suprasti?- domisi Jonukas.

- Paèiupau að vakar kaimynës ðuná, tai turguje uþ já net 5 litø nedavë. O kai graþinau já ðeimininkei gavau net 50 litø.

   

Facebook komentarai