Anekdotas

Sëdi Petriukas klasëj vienas, ðalia direktoriaus kabinetas, durys praviros, girdi direktoriaus balsà . Jis kalba su ukvedþiu:

- Nu, dar po 150 gramø ir einam...

Petriukas galvoja paþiûrës. Áena á kabinetà:

- Ponas direktoriau, ir kà gi Jûs èia darot?

- Ai, Petriuk nieko, neklausyk, èia nykðtukai ðtangas kilnoja...

   

Facebook komentarai