Anekdotas

Petriukas:

- Mamyte, mamyte, greièiau bëk á svetainæ, að kopeèias nuverèiau!

- Palauk, suþinos tëvelis, ákrës tau á kailá!

- Jis jau þino. Jis ant ðviestuvo kabo!

   

Facebook komentarai