Anekdotas

- Að manau, kad uþmegsti paþintis internete yra tiesiog nepadoru, - auklëja tëtis Petriukà.

- O kaip tu susipaþinai su mama? - klausia Petriukas.

- Að, jeigu nori þinoti, sàþiningai iðloðiau jà kortomis, - paaiðkina tëtis.

   

Facebook komentarai