Anekdotas

- Kada tu iðtaisysi savo dvejetus?!,- ðaukia ant Petriuko tëtis.

- Að kiekvienà dienà stengiuosi tai padaryti, bet mokytoja nei minutei nepalieka dienyno be prieþiûros, - aiðkinasi Petriukas.

   

Facebook komentarai