Anekdotas

Pribëga Petriukas prie Onytës ir sako:

- Onyte, ar tau niekas nëra sakæs, kad tu panaði á Jenifer Lopez?

Onytë susigësta iðrausta ir sako:

- Ne, niekas.

Petriukas:

- Nu ir gerai, nes tu ið akies trauktas Zeraras Depardje.

   

Facebook komentarai