Anekdotas

Gráþo Petriukas ið mokyklos á namus, tëvas pasitinka ir klausia:

- Na, Petrai kaip ðiandien mokykloje sekësi?

- Matai tëvai, 6 gavau.

- Nu, neblogai, neblogai, o kodël pavyzdþiui ne kokius 8?

- Matai tëvai, ðiandien ðeðios pamokos buvo...

   

Facebook komentarai