Anekdotas

Petriukas nuvaþiuja á kaimà pas dëdæ. Dëdë jo klausia:

- Ar tu matei kiaulæ?

- Maèiau per televizoriø!

- O gyvà, lauke lakstantèià?

- Að á laukà televizoriaus nesineðu!

   

Facebook komentarai