Anekdotas

Á sveèius pas Petriukà ateina dëdë.

- Nagi, ateik, Petriuk, pas mane, sëskis ant keliø.

Petriukas, nuþvelgæs dëdæ, atsako:

- Nieko nedus, dëde, ten jau sëdi Jûsø pilvas...

   

Facebook komentarai