Anekdotas

Nieko gero neparaðæs per kontroliná, Petriukas ádeda á sasiuviná 10 litø ir paraðo: "Èia Jums po lità uþ paþymio dydá". Kai po keliø dienø atsiverèia iðtaisytà sàsiuviná, randa 8 litus ir mokytojos raðtelá: "Gràþa".

   

Facebook komentarai