Anekdotas

Mokytoja sako:

- Jeigu Petriukas, áëjæs á klasæ, nusikeiks visi atsistojam ir einam.

Álëkë Petriukas:

- Povelniø! Prie mokyklos stato vieðnamá.

Visi atsistoja ir eina. Petriukas sako:

- Neskubëkit! Dar tik pamatai.

   

Facebook komentarai