Anekdotas

Mokytoja Petriukui:

- Kodël namø darbus uþ tave ruoðia tëvas?

- O kà að galiu padaryti? - teisinasi mokinys. - Mama vis uþsiëmusi ir uþsiëmusi.

   

Facebook komentarai