Anekdotas

- Seneli, ar tu turi bent vienà dantá? - klausia Petriukas.

- Ne, anûkëli, në vieno.

- Tai palaikyk mano sumuðtiná, kol að paþaisiu kieme.

   

Facebook komentarai