Anekdotas

Petriukas giriasi draugui:

- Ásivaizduoji, man pavyko 20-ties daliø dëlionæ sudëlioti per 3 mënesius!

- Ir kas èia ypatingo?

- Ant dëþutës buvo paraðyta "2-4" metai.

   

Facebook komentarai