Anekdotas

Petriukas gráþta ið mokyklos ir paduoda tëvui savo paþymiø knygelæ. Tëvas:

- Tu turi kariui bûdingø sàvybiø.

- Kokiø?

- Daug dràsos gráþt namo su tokiais paþymiais.

   

Facebook komentarai