Anekdotas

Tëvas sûnui:

- Klausyk, Petriuk, man nepatinka, kad tu neðioji auskarus. Tu bent þinai, kà tai reiðkia?

- Tëti, juk dabar tokia mada!

- Mada lieka mada, bet jei vyras neðioja auskarus, jis arba piratas arba gëjus. O piratø laivo prie mûsø namo að nematau!

   

Facebook komentarai