Anekdotas

Pas Petriukà á namus atëjo mokytoja.

- Ar mama namie? - klausia ji.

- Ne, mama dar negráþo, - sako Petriukas.

- O tëtis?

- Tëtis irgi pasislepë.

   

Facebook komentarai