Anekdotas

Mokykloje mokytojas klausia Petriuko:

- Kas buvo pirmasis radijo iðradëjas?

- Dievas, ponas mokytojau, - atsako Petriukas ir paaiðkina, - jis pirmasis ið Adomo ðonkaulio padarë garsiakalbá.

   

Facebook komentarai