Anekdotas

Petriukas uþeina á þaislø parduotuvæ ir papraðo pardavëjos dviejø maðinëliø ir duoda penkis litus. Pardavëja sako:

- Bet juk ðie pinigai netikri!

- Bet juk ir maðinos netikros! - atrëþia Petriukas.

   

Facebook komentarai