Anekdotas

Vyksta pamoka. Mokytoja sako Petriukui:

- Na, Petriuk imink máslæ. Be dureliø, be langeliø pilnas namas broleliø, kas?

- Þirnis.

- Teisingai.

- Na, dabar jûs, mokytoja, áminkit máslæ. Du apvalûs, vienas ilgas - visom bobom reikalingas, kas?

- Petriuk, staigiai ið klasës!

- Nesinervuokit, mokytoja, juk tai tik þirklës. Bet man jûsø minèiø eiga labai patinka.

   

Facebook komentarai