Anekdotas

Petriukas gráþta namo ið mokyklos ir, surinkæs visà ðeimà svetainëje,

pareiðkia:

- Að norëèiau informuoti visas suinteresuotas puses, kad ðiandien að, Petriukas, pasirodþiau prieð visà klasæ visiðku idiotu, kai per pamokà vieðai pateikiau man þinomà vaikø atsiradimo versijà su gandru, kurios tikrumà man patvirtino kai kurie ið èia esanèiø asmenø!

   

Facebook komentarai