Anekdotas

Lytinio ðvietimo pamokoje mokytoja klausia:

- Kiek þinote lytinio akto pozø?

Petriukas, virsdamas ið suolo, kelia rankà:

- Ðimtà, ðimtà, ðimtà...

Mokytoja paklausia Onytës:

- Kiek?

- Vienà, kai vyras guli ant moters.

Petriukas, griûdamas ið suolo:

- Ðimtas vienà, ðimtas vienà, ðimtas vienà...

   

Facebook komentarai