Anekdotas

Kas tam Petriuko tëèiui uþëjo, kad jis nusitempë já á Meno Galerijà. Ten

Petriukas nuobodþiavo. Kità dienà Tëèiui vël "uþplaukë" ir jis Petriukà

nusitempë á Operos ir baleto teatrà. Kità dienà Petriukas nusprendë pats iðsirinkti kur eiti.

- Tëti, - zyzia Petriukas, - einam á cirkà, kà?

- Ne, Petriuk, að esu labai pavargæs, ne ðiandien.

- Bet, tëti, - neatstoja Petriukas.

- Jokiø "bet".

- Draugai sakë, kad ten nuoga teta ant tigro joja, - sau pusbalsiu niurna

Petriukas.

- Þinai, Petriuk, að jau senokai tigro nemaèiau. Einam á cirkà.

   

Facebook komentarai