Anekdotas

Petriukas sako tëèiui:

- Man patinka raudona spalva.

Tëvas:

- Raudona juk kvailiø spalva!

Petriukas:

- Tai kodël ant Lietuvos vëliavos yra raudona?

- Nesiðaipyk ið Lietuvos! - tarë tëvas.

   

Facebook komentarai