Anekdotas

Tëtis gráþta ið darbo. Petriukas klausia mamos:

- Mamyte, kà pirma parodysim tëveliui - mano paþymiø knygelæ ar sumà uþ tavo suknelæ?

   

Facebook komentarai