Anekdotas

Ábëga Petriukas á vaistinæ ir sako:

- Duokite vaistø nuo skausmo!

- O kà tau, vaikeli, skauda?

- Dar nieko, bet kaip tik ðiuo metu tëtis varto mano paþymiø knygutæ.

   

Facebook komentarai