Anekdotas

-Tëti, ar Ramusis vandenynas ið tikrøjø ramus?

-Vaike, klausk ko nors sudëtingesnio.

-Gerai. Kada mirë Negyvoji jûra?

   

Facebook komentarai