Anekdotas

Skelbimas laiptinëje:

"Labai pigiai parduotu naujus italiðkus virtuvës baldus, prancûziðkà svetainës baldø komplektà, japonø technikà, Persijos kilimus ir paskutinio modelio "Mersedesà". Viskas parduodama labai skubiai - kol tëvai negráþo ið darbo. Petriukas ið 6-ojo buto."

   

Facebook komentarai