Anekdotas

Sëdi Petriukas su Onute ant upës kranto. Vakaras. Abu susiglaudæ tyli. Onutë klausia:

- Petriuk, apie kà galvoji?

Petriukas:

- Tai, kad... Na, apie ta pati ka ir tu.

Onute:

- Ot, koks kiaulë...

   

Facebook komentarai