Anekdotas

Gráþæs ið mokyklos Petriukas giriasi mamai:

- Mama, að laimëjau gamtos viktorinà...

- Ðaunuolis, o kokie buvo klausimai...

- Mokytoja klausë, kiek strutis turi kojø, ir að pasakiau,kad tris.

- Bet juk strutis turi dvi kojas.

- Taip, bet visi kiti sakë, kad keturias...

   

Facebook komentarai