Anekdotas

Direktorius atveda á klasæ naujà mokytojà.

- Vaikai, susipaþinkite - jusø nauja mokytoja.

Petriukas:

- Taaip, figûra nebloga...

Direktorius (iðdidþiai):

- Pats iðrinkau!

   

Facebook komentarai