Anekdotas

Per astronomijos pamokà mokytoja praðo Petriuko iðvardyti kelias þvaigþdes, o ðis klausia :

- Sporto ar kino ?

   

Facebook komentarai