Anekdotas

Petriukas su tëvu valgo bulves. Maþylis, siekdamas ðaukðtu sviesto, uþkabina tëvo butelá degtinës. Butelis susvyruoja, bet nenukrinta. Petriukas neþinijo, kad buvo per plaukà nuo mirties!

   

Facebook komentarai