Anekdotas

- Petriuk, ar tavo moèiutë tau jau nebepadeda ruoðti pamokø! - klausia anglø kalbos mokytoja.

- Ne, tas paskutinis dvejetas jà visai sugniuþdë.

   

Facebook komentarai