Anekdotas

Pamoka. Mokytoja sako Petriukui:

- Petriuk, praðau iðslinksniuok man þodá "eiti".

- Að einu... Tu eini.... - nedràsiai pradeda berniukas.

- Greièiau! - paliepia mokytoja.

- Jis, ji bëga, mes bëgame, jûs bëgate!

   

Facebook komentarai