Anekdotas

- Mama, tu sakei, jei gausiu ketvertà, galësiu þaisti visà dienà...

- Sakiau.

- Tai ðiandien þaisiu pusæ dienos!

   

Facebook komentarai