Anekdotas

Mokytoja liepë Petriuko mamai ateiti á tëvø susirinkimà. Atëjo á mokyklà,ant vienø durø uþraðyta" pirmûnai "- nea èia tikrai mano Petriuko nebus.. Eina toliau ,prieina kitas duris- " labai gerai besimokantys vaikai"- nea ir èia mano Pertiuko nebus..Eina prie kitø durø -"gerai besimokantys vaikai" -nu nea èia irgi vargiai.. eina dar toliau . Prieina kitas duris-ten vidutiniðkai ,paskui dar kitas, ten blogai besimokantys ,bet galvoja ,kad gal reikëtø dar paeit toliau ..Ir tikrai prieina dar vienerias duris ant kuriø didelëm raidëm uþraðyta-PETRIUKAS....

   

Facebook komentarai