Anekdotas

Atbëga per sodà kaimynas rëkdamas: anuka Petriukas greitai lipi ið obels ir atsivedi tëvà!!!!! Petriukas pasiþiûri á virðø- tëve ,tave kaimynas nori matyti...

   

Facebook komentarai