Anekdotas

- Mama, á pienà ákrito pelë! – ðaukia Petriukas,

- Ar iðtraukei?

Ne að á pienà imeèiau katinà.

   

Facebook komentarai