Anekdotas

Ateina vëluodamas Petriukas á mokyklà.Mokytoja klausia:

-Tai kodël vëluoji?

Petriukas atsako:

-Jûs pati sakëte,kad mokytis niekada nevëlu.

   

Facebook komentarai