Anekdotas

Mama iðsiunèia Petriukà paþiûrëti kada iðvaþiuoja traukinys.Petriukas gráþta lygiai po pusantros valandos.Mama klausia Petriuko:

-Kodël taip ilgai uþtrukai?

-Taigi sakei paþiûrëti kada iðvaþiuos traukinys...

   

Facebook komentarai