Anekdotas

Petriukas treèià kartà ið kontrolinio darbo gauna vienetà. Mokytoja jam ir sako :

-Kodël tu nenori mokytis ? Juk nuo mokslo dar niekas nenumirë...

Þinau, mokytoja, bet geriau nerizikuoti.

   

Facebook komentarai